Działamy z pasją

O nas

Firma UNAR Sp. z o.o. powstała w Krakowie w 1991 r. Głównie specjalizujemy się w produkcji tablic rejestracyjnych. Nasze produkty w pełni spełniają wymagane przepisy prawne i technologiczne oraz wymagania jakości i ceny stawiane przez jednostki administracji publicznej. Cały czas firma podąża za zmianami wprowadzonymi w zakresie produkcji tablic, dostosowując i wyposażając linię produkcyjną do obecnie obowiązujących norm i rozporządzeń. Stosowana przez firmę UNAR Sp. z o.o. technologia „hot stampingu” (pokrywanie wytłoczonych znaków rejestracyjnych folią termokurczliwą), którą posługujemy się od 2000 r. powszechnie stosowana we wszystkich krajach europejskich, zapewnia bardzo wysoką jakość przy dużej wydajności. Dbając o środowisko prowadzimy recycling tablic rejestracyjnych, do czego używamy specjalnej maszyny - niszczarki służącej do utylizacji starych, wycofanych z użytku tablic. Istotny dla nas, a dla także polskiej gospodarki narodowej jest fakt wykorzystania do produkcji naszych tablic krajowych materiałów np. blachy aluminiowej z Huty Konin. Z dniem 1 maja 2000 r. uruchomiona została produkcja nowych białych odblaskowych tablic rejestracyjnych, łącząca zdobytą wiedzę z nowoczesną technologią. Od dnia 1 maja 2006 r. wytwarzane tablice mają symbol Unii Europejskiej wraz z oznaczeniem „PL”.

Naszym atutem jest szybka realizacja zamówień z jednoczesnym podtrzymaniem wysokich standardów produkcji. Szybka obsługa Wydziału Komunikacji i bezpieczeństwo obiegu tablic rejestracyjnych w Polsce możliwa jest dzięki zastosowaniu programu do zarządzania zamówieniami na tablice rejestracyjne (ETa).

UNAR sp. z o.o. oferuje także elementy Systemu Informacji Miejskiej tj tablice z nazwami ulic, tabliczki adresowe, kierunkowskazy dla ruchu pieszego i kołowego, informację turystyczną oraz tabliczki energetyczne. Oferowane produkty cechuje duża czytelność, trwałość i estetyka. Firma zapewnia kompleksową, fachową obsługę w zakresie przedmiotu zamówienia.

Firma posiada również wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług z zakresu SECURITY. Systemy bezpieczeństwa, wykorzystywanie nowoczesnych technologii i zabezpieczeń w oferowanych usługach i produktach jest ważnym elementem oferty UNAR Sp. z o.o. Bezpieczeństwo danych, osób wymaga stosowania najnowszych osiągnięć techniki oraz urządzeń, produktów i dokumentów posiadających odpowiednie zabezpieczenia przed fałszowaniem i dostępem osób nieuprawnionych. Tablice rejestracyjne są często elementem większego systemu ewidencji pojazdów i kierowców. Nasza firma oferuje dostarczenie innych elementów takiego systemu jak np.: urządzenia rejestrujące (czytniki kodów, dokumentów, tablic i inne), blankiety komunikacyjne (hologramy, prawa jazdy, dowody rejestracyjne, tagi RFID itp.), indywidualne oprogramowanie oraz serwis. Nieustannie aktualizujemy swoją ofertę w tym zakresie, uwzględniając zapytania i wymagania naszych klientów, rozwój techniki oraz własne, ponad 20-letnie, doświadczenie w branży.

 OWS

 

§1 Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży UNAR Sp. z o.o.  (dalej zwane OWS) określają zasady zawierania oraz realizacji umów sprzedaży towarów oferowanych przez UNAR Sp. z o.o. i mają zastosowanie do wszystkich transakcji sprzedaży zawieranych przez UNAR Sp. z o.o. (dalej zwaną UNAR) i stanowią ich integralną część.

 2. Wyraźne wyłączenie któregokolwiek z Warunków dokonywane jest za obustronną zgodą stron w formie pisemnej.

 3. Niniejsze Warunki wchodzą w życie w dniu 01.02.2015 roku i dostępne są w siedzibie UNAR oraz na stronie internetowej http://www.unar.pl/ogolne-warunki-sprzedazy.html.

 4. Złożenie Zamówienia przez Kontrahenta stanowi akceptację OWS i warunków szczegółowych zawartych w ofercie.

  §2 Zawieranie Umów Sprzedaży

 

 1. Zawarcie umowy sprzedaży między Kontrahentem a UNAR powstaje po przyjęciu przez UNAR zamówienia. 

 2. Zamówienia mogą być składane: na piśmie, telefonicznie, za pomocą faksu lub poczty elektronicznej na wskazany przez UNAR adres, bezpośrednio w siedzibie firmy lub u przedstawiciela UNAR oraz w inny wskazany przez UNAR sposób.

 3. Podstawą do złożenia zamówienia  jest  wcześniej przygotowana i przedstawiona przez UNAR oferta zawierająca niezbędne warunki handlowe tj.: ceny, terminy dostaw, specyfikacje produktu, warunki płatności i inne parametry w zależności od oferowanego przez UNAR produktu lub usługi. Wszelkie ustne uzgodnienia między Stronami pozostają niewiążące, o ile nie zostały zawarte w potwierdzeniu Zamówienia.

 4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia może odbywać się zgodnie z wolą UNAR: na piśmie, drogę e-mailową, telefonicznie lub w inny przyjęty przez strony sposób.

 5. UNAR zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonania zamówienia lub jego części przez podmioty trzecie.

 6. Odwołanie (wycofanie/rezygnacja) zamówienia przez Kontrahenta jest skuteczne tylko wtedy, gdy zostanie dokonane w formie pisemnej i za zgodą UNAR udzieloną w formie pisemnej.

 7. Wszelkie ryzyka związane z Towarami i Usługami przechodzą na Kontrahenta z chwilą ich odebrania, a w przypadku Towarów dostarczanych za pośrednictwem przewoźników – z chwilą wydania Towarów przewoźnikowi. Za moment zakończenia dostawy uważa się moment osobistego odebrania towaru lub wydania towaru przewoźnikowi.

 8. Kontrahent jest zobowiązany do sprawdzenia otrzymanego towaru. Jeśli towar jest niewłaściwy lub ilość nie jest zgodna z listem przewozowym lub specyfikacją Kontrahent powinien niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty otrzymania towaru powiadomić UNAR pismem poleconym.

   

  §3 Ceny i warunki płatności

 

 1. Wszystkie ceny podane w cennikach i ofertach są cenami netto, EXW Kraków, do których należy doliczyć wartość podatku od towarów i usług (VAT) w ustawowej wysokości.

 2. Kontrahent wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu osoby upoważnionej do odbioru.

 3. Płatności należy regulować w terminie ustalonym na fakturze VAT wystawionej przez UNAR. Za datę płatności uznaje się datę wpływu należności na konto bankowe UNAR.

 4. Przekroczenie ustalonego terminu płatności faktury VAT uprawnia UNAR do naliczenia odsetek ustawowych oraz do odstąpienia od umowy i odebrania towaru od Kontrahenta.

 5. UNAR zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zawartych w cennikach i ofertach.

 6. W przypadku przekroczenia terminu płatności Kontrahent wyraża zgodę na uregulowanie swoich zobowiązań na podstawie kompensaty należności.

 7. Brak terminowych wpłat wymaganych na podstawie wystawionych przez UNAR dokumentów sprzedaży może skutkować wstrzymaniem realizacji dostaw do Kontrahenta.

 8. UNAR ma prawo zaliczenia płatności dokonanej przez Kontrahenta z tytułu jakiejkolwiek faktury w pierwszej kolejności na poczet odsetek za opóźnienie, a następnie należności najdawniej wymagalnych.

 9. Do czasu pełnego uregulowania należności przez Kontrahenta towar dostarczony przez UNAR pozostaje jego własnością.

  §4 Prawo własności

 

 1. W przypadku sprzedaży wyrobów przez UNAR prawo własności przechodzi na Kontrahenta w momencie zapłacenia całej ceny na rachunek bankowy UNAR wskazany na fakturze VAT.

 2. Prawa własności i prawa autorskie do wszelkich rysunków, projektów graficznych, technicznych opracowanych i przygotowanych przez UNAR i przekazanych Kontrahentom są traktowane jako poufne i nie mogą być udostępniane osobom trzecim bez pisemnej zgody UNAR.

 3. Kontrahent ponosi pełną odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych do druku prac i wzorców, w tym za naruszenie praw autorskich i innych praw osób trzecich.

 4. Kontrahent składając zamówienie, oświadcza, że wszelkie materiały, które dostarczył w celach realizacji projektu są jego własnością lub ma prawo je wykorzystać. W przypadku, gdy dostarczone materiały wchodzą w konflikt z ustawą o prawie autorskim (tj. są czyjąś własnością i są wykorzystywane bez zgody właściciela) pełną odpowiedzialność ponosi Kontrahent. Powyższe oznacza, iż składając zamówienie, którego realizacja wymagać będzie użycia przedłożonego przez Kontrahenta rysunku, wzoru użytkowego, znaku towarowego lub podobnych, które podlegają ochronie na podstawie przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub prawie własności przemysłowej, Kontrahent oświadcza, że jest uprawniony do posługiwania się nimi i ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku zgłoszenia roszczeń przez osoby trzecie w związku z ochroną ich praw. UNAR nie odpowiada za ewentualne naruszenia takich praw autorskich i praw pokrewnych. UNAR nie odpowiada za ewentualne naruszenia praw do przedmiotów własności przemysłowej unormowanych w ustawie – Prawo własności przemysłowej, a także za treść materiałów przesłanych przez Kontrahenta.

 5. Kontrahenci zobowiązani są do zachowania w poufności wszelkich informacji stanowiących tajemnicę handlową, szczególnie tych dotyczących warunków handlowych, jak i organizacji produkcji i technologii.

  §5 Reklamacje, odpowiedzialność, postanowienia końcowe

 

 1. Wszelkie reklamacje ilościowe i jakościowe powstałe w czasie transportu i dotyczące towarów dostarczonych przez UNAR muszą zostać zgłoszone w terminie do 7 dni od daty odebrania towaru i wymagają formy pisemnej.

 2. Podstawą wniesienia reklamacji ilościowej i jakościowej powstałej w transporcie jest pisemna notatka na liście przewozowym lub innym wymaganym przez przewoźnika dokumencie, sporządzona i potwierdzona przez obydwie strony. Brak takiej adnotacji uniemożliwia dalsze dochodzenie roszczeń w stosunku do UNAR. O zaistniałych uszkodzeniach Kontrahent powinien powiadomić również Przewoźnika pismem poleconym.

 3. Reklamowanie jednej pozycji z całej dostawy nie uzasadnia reklamowania wszystkich towarów objętych daną dostawą.

 4. UNAR nie przewiduje możliwości zwrotu zakupionego towaru w przypadku, gdy jest zgodny z treścią zamówieniem Kontrahenta, ale nie odpowiada jego wymaganiom.

 5. UNAR nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia.

 6. Gwarancja nie obejmuje usterek, wad i uszkodzeń Towaru będących następstwem nieprawidłowej eksploatacji, montażu, normalnego zużycia Towaru oraz ingerencji w Towar przez nieautoryzowany podmiot.

 7. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewykonanie umowy (kontraktu) spowodowane siłą wyższą.

 8. Wszystkie spory pomiędzy UNAR a Kontrahentem lub Dostawcą będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby UNAR.